parallax background

Czechy.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na obszar Republiki Czeskiej
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów - WDT)
  • prowadzą zakup i sprzedaż towarów na terenie Republice Czeskiej
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz czeskich konsumentów (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży w skali roku przekroczy 1.140.000 CZK 42.190 EUR)
  • składują na terytorium Republiki Czeskiej towary celem ich odsprzedaży
  • organizują w Republice Czeskiej eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Czeski urząd skarbowy wymaga w celu rejestracji do VAT wypełnienia wniosku w formie elektronicznej (https://adisepo.mfcr.cz) oraz przesłania podpisanego oświadczenia o złożeniu wniosku na następujący adres:

Financni urad pro hlavni mesto Prahu

Stepanska 619/28
111 21 PRAHA 1
Republika Czeska

Poza wypełnieniem odpowiednich formularzy, spółka zagraniczna winna przedłożyć:

  • potwierdzenie rejestracji VAT w kraju pochodzenia
  • umowę lub statut spółki
  • wyciąg z krajowego rejestru handlowego.

Standardowym okresem rozliczeniowym dla VAT w Republice Czeskiej jest miesiąc. Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza progu 10.000.000 CZK mogą ubiegać się o składanie deklaracji VAT w odstępach kwartalnych. Terminem złożenia deklaracji i dokonania płatności do urzędu skarbowego z tytułu VAT jest 25. dzień miesiąca następujący po zamknięciu okresu rozliczeniowego.

W przypadku złożenia błędnej deklaracji lub nieterminowego jej złożenia, podmioty zagraniczne narażone są na grzywny w wysokości odpowiadającej wartości potencjalnie utraconych przychodów, przy czym maksymalna wysokość kary to 300.000 CZK. Nieścisłe i nieprawidłowe rozliczenia mogą skutkować 20% dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Ponadto, z tytułu opóźnień w zapłacie VAT naliczane są odsetki. Zobowiązania wobec czeskiego urzędu skarbowego wygasają po 3 latach. W przypadku powtarzających się przewinień, okres ten może być przedłużony do 10 lat.

Przy rozliczaniu VAT nie można odliczać podatku naliczonego od posiłków dla pracowników, świadczeń pracowniczych (w obszarze sportu, rekreacji i zakwaterowania), usług cateringowych i restauracyjnych.

Podmioty zagraniczna działające na terenie Republiki Czeskiej muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in.: fakturowania oraz archiwizowania faktur i rejestrów przez okres 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps