parallax background

Francja.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Francja nie wyznaczyła progu, którego przekroczenie wymaga rejestracji do celów podatku VAT przy sprzedaży na terenie Francji. Dlatego wiele przedsiębiorstw zagranicznych niebędących rezydentami Francji decyduje się na rozliczenia ze spółkami francuskimi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.


Nadanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT wymagana jest, jeżeli podmiot zagraniczny:


  • importuje towary na rynek francuski
  • składuje na terytorium Francji towary w celu ich odsprzedaży przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  • prowadzi sprzedaż towarów z terytorium Francji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  • prowadzi sprzedaż na odległość bezpośrednio na rzecz konsumentów (po przekroczeniu progu 35.000 EUR)
  • organizuje we Francji eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
  • samodzielnie dostarcza towary na terytorium Francji.

W celu rejestracji i uzyskania francuskiego numeru NIP przedsiębiorstwa zagraniczne powinny w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia działalności na terytorium Francji złożyć wniosek we francuskim urzędzie skarbowym „Service des Impôts des Entreprises”, załączając następujące dokumenty:

  • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
  • umowa lub statut spółki
  • odpis z krajowego rejestru handlowego.

W razie zwłoki w rejestracji może zostać nałożona kara w wysokości ustawowych odsetek od kwoty należnego podatku VAT.

W przypadku złożenia deklaracji po terminie spółki zagraniczne mogą podlegać karze, będącej odsetkami od kwoty podatku VAT należnego.

Deklaracje VAT można składać we Francji w odstępach miesięcznych lub kwartalnych. Firmy rozpoczynające swoją działalność na rynku francuskim zobowiązane są jednak do składania deklaracji co miesiąc. Podmioty, których zobowiązanie z tytułu VAT nie przekroczy w skali roku progu 4.000 EUR, mogą ubiegać się o możliwość rozliczania się z VAT co kwartał. Formularz CA3 zawierający dane dotyczące podatku VAT (należnego i naliczonego) należy złożyć do 19. dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Jednocześnie należy uregulować zobowiązanie wobec francuskiego urzędu skarbowego. W przypadku błędnego rozliczenia może zostać nałożona kara w wysokości 0,2% wartości zobowiązania z tytułu VAT. Zwłoka w płatności należnego podatku VAT podlega karze w minimalnej wysokości 5% i może sięgnąć 80% podatku VAT do zapłaty.

W rozliczeniach ujmuje się zarówno VAT naliczony, jak i VAT należny . Nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu upominków biznesowych o wartości poniżej 60 EUR, żywności i zakwaterowania dla pracowników, towarów w celu dalszej odsprzedaży. Odliczeniu nie podlega też podatek VAT od nakładów inwestycyjnych i kosztów reklamy. Jeżeli VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Francji muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps