parallax background

Włochy.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary spoza Unii Europejskiej na rynek włoski
 • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Włoch
 • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz włoskich konsumentów (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 35.000 EUR)
 • składują na terenie Włoch towary w celu ich odsprzedaży
 • przeprowadzają transakcje e-commerce
 • organizują na terenie Włoch eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Włoszech, w celu rejestracji do VAT wymagane jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i przedłożenie go w miejscowym urzędzie skarbowym.

Podmiot zagraniczny powinien załączyć też następujące dokumenty:

 • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
 • potwierdzenie rejestracji na potrzeby wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz rejestracji VIES
 • umowa lub statut spółki
 • odpis z krajowego rejestru handlowego
 • oświadczenie o braku siedziby we Włoszech
 • pełnomocnictwo dla pełnomocnika fiskalnego wraz ze zdjęciem paszportowym opatrzonym podpisem (władze włoskie zniosły obowiązek posiadania pełnomocnika ds. podatków i zezwoliły na rejestrację bezpośrednią; ze względu na uciążliwości związane ze sprawozdawczością we Włoszech wiele przedsiębiorstw nadal korzysta jednak z lokalnych pośredników).

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu. W przeciwnym razie można się narazić na kary.

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do składania kwartalnych deklaracji VAT (na mocy Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA) w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału rozliczeniowego. Wymagane jest także sporządzanie kwartalnych wykazów faktur (Spesometro). Deklaracja roczna za miniony rok obrotowy winna zostać złożona do dnia 30 kwietnia roku następnego. Podatnicy, których obroty roczne przekraczają 700.000 EUR, zobligowani są do składania deklaracji VAT co miesiąc. Przedsiębiorstwa, które odnotowują sprzedaż poniżej tej kwoty mogą zdecydować się na płatności kwartalne, pod warunkiem uiszczenia jednorazowej dopłaty w wysokości 1% kwoty Vat do zapłaty.

Przy rozliczaniu podatku VAT można dokonywać potrąceń podatku naliczonego od zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, podatku VAT z tytułu kosztów związanych z reklamą, organizacją konferencji i seminariów. Nie można natomiast odliczać VAT od kosztów reprezentacji.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Włoch muszą także stosować się do miejscowych regulacji dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps